Associação Kento Portugal

Academia Daitoshin - Kyokushin Full Contact

 

Shihan Paulo Perdigão

7º Dan Kyokushin Budokai

967 719 188

2021, UNGOSHIN - União Nacional Goshinjujutsu Portugal | E-mail: geral@ungoshin.pt | © 2021 by UNGOSHIN