Kyusho Jutsu Kokusai Shihankai

Responsável Técnico
Mestre Gustavo Carneiro
5º Dan de Kyushojutsu
5º Dan de Okinawa Goju-ryu Karate-Do
1º Dan de Aikido
Aluno de Soke Evan Pantazi
Contactos
Instituição Kyusho Jutsu Kokusai Shihankai
Representação Portuguesa @ https://kyusho.com/ki-locations/portugal
Contacto : 910 268 861

2021, UNGOSHIN - União Nacional Goshinjujutsu Portugal | E-mail: geral@jujutsu.pt | © 2021 by UNGOSHIN