PT | Associação Kenshin Ryu Jujutsu

Renshi Jacinto Quitino - 6º Dan de Jujutsu Kyoshi

Rua Gago Coutinho, nº 52
2870 - 330 Montijo
Tel: 967 648 271
E-mail: geral@kenshinryujujutsu.pt

Galeria