Ai Rei No Dojo

DOJO PRIVADO

Mais informações contacte:

Mestre Jorge Costa, 6º Dan Aikido, 2º Dan Aikijujutsu, 5º Dan Kobujutsu

Email: ungoshin.aikishinbukan@gmail.com

2021, UNGOSHIN - União Nacional Goshinjujutsu Portugal | E-mail: geral@ungoshin.pt | © 2021 by UNGOSHIN