Associação

Kenshin Ryu Jujutsu

Renshi Jacinto Quitino - 6º Dan de Jujutsu Kyoshi
Rua Gago Coutinho, nº 52
2870 - 330 Montijo
Tel: 967 648 271
E-mail: geral@kenshinryujujutsu.pt

2021, UNGOSHIN - União Nacional Goshinjujutsu Portugal | E-mail: geral@ungoshin.pt | © 2021 by UNGOSHIN