Associação Portuguesa Nihon Taijutsu

Paredes

Renshi Rui Zilhão

4º Dan Nihon Taijutsu

5º Dan Nihon Jujutsu

961 624 964

2021, UNGOSHIN - União Nacional Goshinjujutsu Portugal | E-mail: geral@ungoshin.pt | © 2021 by UNGOSHIN