Departamentos

Departamento

Kobukai Budo Do

​Soke

Hanshi Vlado Schmidt

2021, UNGOSHIN - União Nacional Goshinjujutsu Portugal | E-mail: geral@ungoshin.pt | © 2021 by UNGOSHIN