Gendai Nihon Kobudo

Shindo Goshin Kai
Hanshi José Miranda
9º Dan Diplomado pelo Japão
Tel: 0034 669 557 113
Morada: Calle Juli Garreta 18
Figueres (Girona) Catalunha Espanha

2021, UNGOSHIN - União Nacional Goshinjujutsu Portugal | E-mail: geral@ungoshin.pt | © 2021 by UNGOSHIN