Ginásio Olimpic Fit

Rua Professor Doutor Egas Moniz, 73 Montenegro - Faro
Contacto: 917 212 699
Renshi Gilberto Rodrigues
Títulos Técnicos
4º Dan de Goshin JuJutsu - Federação Portuguesa de Jujutsu e Disciplinas Associadas
2º Dan  Taihojutsu - Intercontinental Nippon JuJutsu & TaihoJutsu Organization

2021, UNGOSHIN - União Nacional Goshinjujutsu Portugal | E-mail: geral@ungoshin.pt | © 2021 by UNGOSHIN