GoshiJutsu Clube

de Tondela 

Mestre Rui Madeira

1º Dan Karaté | 1º Dan Jujutsu | 1º Dan Goshinjutsu

918 618 794

2021, UNGOSHIN - União Nacional Goshinjujutsu Portugal | E-mail: geral@ungoshin.pt | © 2021 by UNGOSHIN