Jujutsu Clube de Faro

Rua Dorilia Carmona, Nº4 C/v esq.
800 - 316 Faro
Renshi Rui Nunes - 4ª Dan Jujutsu / 1º Dan Jujutsu
Tel: 919 969 113

2021, UNGOSHIN - União Nacional Goshinjujutsu Portugal | E-mail: geral@ungoshin.pt | © 2021 by UNGOSHIN